Hidroteknik İş Etiği Kuralları

4 TEMEL İLKEMİZ

SAYGISORUMLULUKGELİŞİMTUTKU
Birbirimize ve diğer herkese karşı her zaman saygı sınırları içerisinde kalırız. Bu sınırlar kırmızı çizgimizdir, aşılamaz.Hesap vermeye hazırız. Birbirimize ve diğer herkese karşı dürüstüz. Sorumluluk almaktan çekinmeyiz, kendimize ve ekibimize güveniriz.Beşeri faaliyetlerin asla mükemmel olamayacağını, iyileştirmenin bitmeyen bir süreç olduğunu biliriz.Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözüne binaen ana motivasyonumuz, milli sanayimizin gelişimine katkı sağlamaktır.HİDROTEKNİK A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

Madde NoMadde Başlığı
1Hidroteknik'in çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı sorumlulukları, taahhütleri ve ilkeleri
1.1Çalışanlarımızın mutluluğunu gözetir ve gelişimini önemseriz.
1.2Kurumların adil olması gerektiğine inanırız. Karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamı yaratmaya çalışırız.
1.3İşe alım, eğitim, ücretlendirme, kariyer yönetimi konularında fırsat eşitliği sağlarız. Çalışanlarımızın sağlığını korur, güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.
1.4Çalışanlarımızı; becerilerine, yetkinliklerine, katkılarına ve deneyimlerine dayanarak değerlendiririz. Çalışanlarımızın değerlendirmesinde çalışanın sahip olduğu anadil, dini inanç, ırk mensubiyeti ve cinsiyet kavramları ele alınmaz.
1.5Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine önem verir, eğitimlerine destek oluruz.
1.6Sevgi ve saygıya dayanan olumlu bir çalışma ortamının iş verimini artırdığına ve çalışanları motive ettiğine inanırız. Bu ortamın bozulmasına izin vermeyiz.
1.7Kararlarımızı oluştururken müzakere eder, birlikte doğruyu bulmayı, ortak aklı oluşturmayı hedefleriz.
1.8İşimizi nasıl daha iyi yapabileceğimizi sorgular, yaptığımız işin hakkını veririz. Karar alırken farklı bakış açılarının bize zenginlik katacağına inanırız.
1.9Herkesin her konuda bilgi sahibi olmayacağına, ama iyi bir takımda yer alıp kendisine düşen görevi hakkıyla yapan insanların büyük başarılar elde edebileceğine inanırız.
1.10Paydaşlarımızın düşünce, görüş ve önerilini öğrenebilmemizi sağlayan iletişim kanalları oluşturur, bunların etkin kullanımını teşvik ederiz.
1.11Hatalardan ders alır, bunları bedeli ağır da olsa bir öğrenme aracı olarak kullanırız.
1.12Bilimin ve teknolojinin imkanlarını kullanırız.
1.13Bilim ve teknolojisinin iş süreçlerimiz içerisinde daha fazla yer alması için çalışmalar yapar; sürekli yeni teknolojileri takip ederiz.
1.14Araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırır, yalın üretim sistemleri ile hizmet/servis/ürün kalitemizi artırmayı hedefleriz.
1.15İnsan gücüne ihtiyaç duyulan süreçlerin mekanizasyonu ve otomasyonu ile ilgili yatırım yapar, insanın gücünün değil yaratıcılığının öne çıkacağı bir çalışma ortamı tesis etmeye çalışırız.
1.16İşimizi sosyal sorumluluk olarak görür, idealist bakış açısı ile hareket ederiz.
1.17Ülke kalkınmasının endüstriyel kalkınma ile olacağını biliriz. Bu bakımdan çalışma motivasyonumuzun en önemli kaynağı gelecek nesillere daha yaşanabilir, mutlu, müreffeh, çağdaş ve onurlu bir gelecek bırakmaktır.
1.18Mesleki başta olmak üzere toplum lehine işler yapan sivil toplum örgütlerine destek verir, çalışmalarına katılırız.
1.19Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın refahının artmasının, işletmemizin sağlıklı ve istikrarlı büyümesi için şart olduğuna inanırız.
1.20Kaynakları en verimli şekilde kullanırız.
1.21Kararlarımızın uzun dönemli etki ve sonuçlarını dikkate alırız. İşimizin toplumsal, çevresel ve ekonomik açıkdan sürdürülebilir olmasını sağlarız.
1.22Kaynakları tasarruflu kullanırız. Gezegenimize verdiğimizden daha çok almamaya gayret ederiz.
1.23Beşeri, doğal ve finansal kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanırız.
1.24Tasarruf, verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ortak bir anlayışa sahip olmak için çaba gösteririz.
1.25Kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yapımızı sürekli geliştirmeye çalışırız.
1.26Bilgiyi paylaşmanın verimliliği artırdığına, çalışma hayatını kolaylaştırdığına ve başarı getirdiğine inanırız.
1.27Ürün/servis/hizmetlerimizle ilgili tam, doğru ve anlaşılır bilgilendirme yaparız.
1.28Çalışanlarımız, diğer paydaşlarımızdan geri bildirim, şikayet ve öneri toplar; verilere göre aksiyon alır.
2Çalışanların Hidroteknik ve diğer paydaşlarına karşı sorumlulukları, taahhütleri ve ilkeleri
2.1Şirketimizin yönetmeliklerine, talimatlarına, prosedürlerine ve görev tanımlarına uyarız.
2.2Yasalara ve şirket prosedürlerine uyarız. "Sezar'ın hakkı Sezar'a" ilkesini benimser, resmi yükümlülüklerin tamamına uymak için çaba sarfederiz.
2.3Hesap vermede gönüllü oluruz.
2.4Verdiğimiz sözleri tutmak için çaba sarfederiz.
2.5Haksız rekabete yol açacak uygulamalar yapmayız.
2.6Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza ait bilgileri hukuki zorunluluk olmadıkça paylaşmayız ve güvenli bir ortamda saklarız.
2.7Kişisel çıkarlarımızın, Hidroteknik'in çıkarlarının önüne geçmesine izin vermeyiz.
2.8Hidroteknik'in adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmayız.
2.9Şirket varlıklarını korur ve bu varlıkların en verimli şekilde kullanmaya gayret ederiz.
2.10Gerçeği yansıtmayan hiçbir bilgilendirme yapmayız, yaptığımız işlemleri her zaman doğru bilgi ve belgeler ile destekeriz.
2.11İç denetim sisteminin sağlıklı ve etkin çalışmasının sorumluluğunu üstleniriz
2.12Yasalarla düzenlenmeyen durumlarda, Hidroteknik'in menfaati ve itibarını gözeterek iş etiği kuralları çerçevisinde paylaşlarımızın haklarını koruruz.
2.13Hidroteknik'in sahip olduğu fikri ve sınai varlıkları, malları, ekipmanları, taşıtları, araçları, bilgisayar donanımları ve yazılımları başta olmak üzere hiçbir kaynağını kişisel çıkarlarımız veya başkalarının çıkarları için kullanmayız.
2.14Hidroteknik adına yürüttüğümüz herhangi bir alımsatım işleminde kişisel çıkar elde etmeyiz.
2.15İş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlar ile mevcut görevimizden yararlanarak, şahsımıza, ailemize veya yakınlarımıza herhangi bir çıkar sağlamayız.
2.16Aile fertlerimiz ile tedarikçi ve/veya müşteri ilişkisine girmeyiz. İstisnai hallerde, yöneticimizin onayını alır ve bu durumu beyan ederiz.
2.17Hidroteknik'te, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde veya rakip firmalarda çalışan birince derecede akrabalarımızı yöneticimize beyan ederiz.
2.18Rakip firmalarda çalışan aile fertlerimiz, dost ve arkadaşlarımızla rekabet kurulu kurallarını ihlal edecek ya da Hidroteknik'in kamuya açık bilgilerini içerecek iletişim kurmayız.
2.19Tarafsızlığımızı, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyecek bedeli 100,- USD üzerinde olan hediye, ağırlanma veya herhangi bir menfaati kabul etmeyiz. Nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri, tutarları ne olursa olsun kabul etmeyiz.
2.20Özel günlerinde paydaşlarımıza gönderdiğimiz çiçek ve benzeri hediyeler dışında iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilere hediye vermeyiz.
2.21İş ilişkisi içinde olduğumuz kişilerle borç ilişkisine girmeyiz.
2.22Ne koşulda olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak asla rüşvet kabul etmeyiz ve vermeyiz.
2.23Çalışma saatleri içinde veya dışında başka bir kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmayız. İstisnai haller için yöneticiden onay alırız.
2.24Şirketi temsilen aldığımız davetlere (seminer, eğitim, maç, konser vb.) yöneticiden onay alarak katılırız.
2.25Kişisel görüşlerimizin, kurumun görüşleri gibi algılanmamasını sağlarız.
2.26Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer, konferans gibi yerlerde konuşmacı olarak katılmak için yöneticen onay alırız. Bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde etmeyiz.
2.27Kişisel görüşlerimizi ifade için ya da kişisel işlerimiz için şirketlerin antetli kağıtları ve e-posta hesaplarını kullanmayız, yetkilendirilmedikçe kurum adına konuşmayız ve yazmayız.
2.28Şirket varlıklarının kaybedilmesini, hasara uğramasını, hataları kullanılmasını, israf edilmesini, aktarılmasını, üst yönetimden izinsiz satılmasını ya da bağışlanmasını önleriz
2.29Şirket faaliyetleri sırasında elde edilen fikri ve sınai buluşları ve inovasyonları şirket adına tescil ettiririz. Üçincü şahıslardan alınan hizmetler sonrasında ortaya çıkan işlerden doğan tüm fikri mülkiyet haklarının şirketimize devreilmesini sağlarız.
2.30Zaruri haller dışında iş saatleri içinde özel işlerimize zaman ayırmayız
2.31E-posta, telefon ve internet gibi iletişim araçlarını, kişisel ihtiyaçlar için sadece geçici olarak ve iş sorumluluklarımızla çatışmadıkça kullanırız.
2.32Adımıza tahsis edilmiş kullanıcı adları ve şifrelerinin gizliliğini koruruz. Bireysel kullanıcı şifremiz ile bir başkasının bizim adımıza sisteme girmesine müsaade etmeyiz.
2.33Hidroteknik'ten ayrılma durumunda, şirkete ait basılı ve elektronik bütün belgeleri, kopyaları da dahil etmek üzere yönetimize teslim ederiz.
2.34Hidroteknik'in itibarını zedeleyecek beyanda bulunmayız.
2.35Hidroteknik'te, sevgi ve saygıya dayanan çalışma ortamının oluşturulması ve sürüdülmesine kişisel katkıda bulunuruz.
2.36Başarıya ulaşmanın ancak takım çalışması ile gerçekleşeceğine inanırız. Yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız.
2.37Çalışma ortamının verimliğiğni ve dünzenin bozan çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu olumsuz etkileyen saldırgan dtutum, tehditkar davranışlardan uzak dururuz.
2.38Çalışma arkadaşlarımızın ve/veya ekibimizin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü prosedür, kural ve talimata uygun hareket ettiğinden emin oluruz. Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına almayız.
2.39Çalışma ortamında kendi davranışlarımızın ve çalışma arkadaşlımızın davranışlarının iş etiği kurallarına uygunluğunu kontrol etme sorumluluğunu üstleniriz.
2.40İşyerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmayız. Gösterilen yerler dışında sigara içmeyiz.
2.41Çalışma arkadaşlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.
2.42Çalışma arkadaşlarımızın şahsi bilgilerinin gizliliğini koruruz.
2.43Çalışma arkadaşlarımızın cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, din, siyasi inanç ve her türlü kişisel farklılığına derin saygı duyarız.
2.44Çalışma arkadaşlarımızın saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmayız. Hiç kimseyi sözlü, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal istismar etmeyiz.
2.45Ücretimizi, ek gelirimizi ve ayni haklarımızı çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayız. Başkalarının bilgilerini elde etmeye teşebbüs etmeyiz.
2.46Hidroteknik A.Ş.'nin misyonunu yerine getirmek için kişisel sorumluluk üstleniriz
2.47Kişisel ilişkilerimizde Hidroteknik'in marka elçisi olarak davranır, Hidroteknik'in haklarını savunuruz.
2.48Tüketicilerimize rakiplerimiz hakkında karalayıcı söylemlerde bulunmayız
2.49Tüketicilerimize tam ve doğru bilgilendirme yaparız. Yeterli bilgiye sahip olmadığımız durumlarda, tüketicilerimizi ilgililere ve en son yöneticilere yönlendiririz.
2.50Müşterilerimiz ile yapacağımız her türlü görüşme, araştırma ve iletişim için kendilerinin iznini alırız.
2.51Tedarikçilerimizle dürüst, adil ve saygıya dayalı ilişkiler kurarız
2.52Tedarikçilerimizi adil, sistematik ve profesyonel yöntemlerle seçeriz.
2.53Tedarikçilerimize ve müşterimize karışı yükümlüklerimizi zamanında getiririz.
2.54İş etiği kurallarını biliriz, işlerimizi bu kurallar doğrultusunda yaparız. İş etiği kurallarına uygun olmayan davranışlara göz yummak iş etiği kuralı ihlalidir.
2.55İş etiği kurallarını net anlayamayan ya da tereddüttü olan çalışanlar yöneticiye danışmalıdır.
3İş etiği kuralları ile ilgili başvuruda bulunmak
3.1Sadece yönetim kurulunun erişimine açık olan aşağıdaki  linkten başvuru formunu doldurun.
3.2Hidroteknik yönetim kurulu, gelen bütün başvuruları ve temas kuran kişilerin kimliklerini gizli tutmayı taahhüt eder.
3.3Hidroteknik yönetim kurulu, başvuruları en kısa zamanda yanıtlar ve gereğini yapar.